เปรียบเที่ยบประโยชน์ที่ได้รับระหว่างฮาร์ดล็อค และซอฟต์ล็อคทั่วไป

   การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการออกใบอนุญาตในการใช้งานซอฟต์แวร์ สามารถทำได้จากฮาร์ดล็อคและซอฟต์ล็อค

ซึ่งการป้องกันทั้งสองประเภทมีจุดแข็งและจุดออนที่แตกต่างกันออกไป

ตารางต่อไปนี้จะแสดงและเปรียบเที่ยบในบางส่วนที่ได้รับจากการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

รูปแบบ
ฮาร์ดล็อค
ซอฟต์ล็อค
การป้องกันซอฟต์แวร์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
****
***
การอนุญาตให้สิทธิ์ในการใช้งาน
****
**
การทำซอฟต์แวร์ทดลอง
**
****
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
****
*
การจัดจำหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต
**
****
รูปแบบอื่นๆ/รูปแบบการอนุญาตใช้งาน
***
****
   ตามรายละเอียดข้อเปรียบเทียบในตารางข้างต้นโซลูชันทั้งสองแบบ ต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ปรับใช้กับธุรกิจของคุณในส่วนต่างๆ เช่น สำหรับการตลาด, การขายและการกระจายซอฟต์แวร์ ซึ่ง กลยุทธ์เหล่านี้อาจรวมถึง
  • การกำหนดระดับความปลอดภัยของซอฟต์แวร์โดยเปรียบเทียบกับราคา
  • การกำหนดระดับความปลอดภัยของซอฟต์แวร์โดยเปรียบเทียบกับการแข่งขันในตลาด  

 
ปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจ

  • ความสามารถในการทำชุดทดลองใช้งานซอฟต์แวร์อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้งานฮาร์ดล็อคหรือซอฟต์แวร์
  • ความสามารถในการขายซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยการใช้ฮาร์ดล็อคหรือซอฟต์ล็อค
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.