การแก้ไขปัญหาเบื่องต้นเมื่อเกิด Blue Screen ขณะใช้งานฮาร์ดล็อค Sentinel (แก้ไขได้เฉพาะความผิดพลาดที่เกิดจาก Sentinel System Driver)

การเกิด Blue Screen สามารถเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีอยู่หลายๆสาเหตุ แต่ในกรณีนี้ หากกรณีก่อนหน้านี้เราใช้งานได้ปกติ แต่เมื่อทำการเสียบอุปกรณ์ Hard lock ที่พอร์ต USB และเกิด Blue Screen เรามีแนวทางแก้ไขเบื้องต้นดังนี้ (ข้อมูลจาก SafeNet Support : End-User Troubleshooting guide )

Blue Screen Of Death (BSOD)/Crash
This issue is encountered due to the “Sentinel.sys” file. As you are facing problems because of “Sentinel.sys” file, we recommend you to please follow the simple steps given below to remove the file:

1. Reboot the system into “Safe Mode”. To reboot in Safe Mode:
                a. Restart the system. (Click on “Shut Down” from the “Start” and choose the option “Restart”).
                b. Press the F8 key when the system restarts prior to the actual Microsoft Windows startup screen.
                c. Choose the option “Safe Mode” from the choices given of boot-up type.

2. Uninstall the Sentinel System Driver. To uninstall the Sentinel System Driver:
                a. Go to “Add/Remove Programs” from the Control Panel via “Start_ Settings_Control Panel “, once the system boots in Safe Mode.
                b. Find the “Sentinel System Driver” from the list. Remove the item.
                c. However, if you do not see the “Sentinel System Driver” on the list, proceed to step 3.

3. Manually delete the “Sentinel.sys” file. To delete the “Sentinel.sys” file:
                a. Open the Windows explorer.
                b. Type C:winntsystem32drivers or WindowsSystem32Drivers in the address field.
                c. Press “Enter”.
                d. Find “Sentinel.sys” from the list of files.
                e. Right Click on the file, and choose delete. Choose “Yes” when asked for the confirmation (“Are you sure”).

4. Reboot the system.
Now reinstall the latest driver. To download and install the latest Sentinel driver, please click on the hyperlink given below:
http://www.safenet-inc.com/support/tech/latestdriver.asp
In case you are using a USB key, do not insert it before the sentinel driver has been installed otherwise Windows will install a default driver for it. Run the Medic/Sentinel Advance Medic utility from the same link as the driver to make sure both the driver and the key are detected.
เอกสารเพิ่มเติม >> PDF File


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.