Sentinel MicroDog  การใช้งานโปรแกรมที่ผ่านการล็อคด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel MicroDog บนเครื่องลูกค้า (Client) ที่เป็น Microsoft Windows 8


ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดใช้งานโปรแกรมที่ผ่านการล็อคบน Microsoft Window8 ซึ่งมีรายละเอียดง่ายๆ ดังนี้
1. ติดตั้ง Sentinel MicroDog System Driver (สามารถ Download Driver ล่าสุดได้ที่ http://cn.safenet-inc.com/support-and-download/download-driver/dongle/?LangType=2052)

2. หลังจากติดตั้ง Sentinel MicroDog System Driver เสร็จ ทำการเสียบฮาร์ดล็อค Sentinel MicroDog กับ USB Port จากนั้นเปิดโปรแกรมที่ผ่านการล็อคด้วย Sentinel MicroDog โปรแกรมจะสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ

3. ขณะที่เปิดใช้งานโปรแกรม หากทำการถอดฮาร์ดล็อคออกจาก USB Port จะเกิดการฟ้อง Error และไม่สามารถใช้งานโปรแกรมต่อได้ หากต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการเสียบฮาร์ดล็อคกลับเข้าไป

4. ในกรณีที่เปิดใช้งานโปรแกรมที่ผ่านการล็อค แต่ไม่ได้เสียบฮาร์ดล็อค Sentinel MicroDog ที่ USB Port โปรแกรมจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้

เพียงขั้นตอนง่ายๆ สำหรับเครื่องลูกค้า (End User) ก็สามารถใช้งานโปรแกรมที่ผ่านการล็อค ด้วย Sentinel MicroDog บน Microsoft Windows8 รุ่นล่าสุด ซึ่ง Sentinel MicroDog สามารถรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ทุกรุ่นที่มีการใช้งานในปัจจุบัน

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.