แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการใช้งาน Sentinel LDK บนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ซึ่งได้อ้างอิงจากผู้ใช้งานและได้มีการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

How to fix Sentinel Runtime Drivers in Windows 8.1

To solve this problems we will help you by following steps :-

1. Connect to a Network.
2. Open any browser.
3. Go to Sentinel Download.
4. A new web page will open where you find Sentinel HASP/LDK – Command Line Run-time Installer.
5. Click on it .
6. At the bottom of page select I Accept.
7. A compressed folder starts downloading.
8. Extract all files in same folder or directory.
9. Press windows key and C and type cmd in search box to .
10. Click on command prompt and choose Run as administrator.
12. In the required place, type haspdinst -remove and finally press Enter. In very short time harmful software will be removed.
13. Again open command prompt and type haspdinst.exe -purge and then Enter. Again wait for few seconds. This will remove all software causing problem for runtime driver.
When it completed restart your PC and upgrade to 8.1 again. You will not face any problem related to Sentinel Runtime Drivers anymore.

Ref. : http://www.howto-connect.com/sentinel-runtime-drivers-problem-in-windows-8-1/
Ref. : https://sentineldiscussion.safenet-inc.com/topic/problems-installing-ldk-6-61-on-windows-8-1


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.