Sentinel LDK  สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานชุด Sentinel LDK และล็อกอินเข้าสู่ระบบ EMS หลังจากเสียบ Sentinel Master Key และเข้าสู่ Administration > Master จะปรากฏข้อมูลตามภาพด้านล่าง


     ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของฟังก์ชันของชุด Sentinel LDK (SL : Software Licence) ซึ่งชุดเครื่องมือ Sentinel EMS สามารถใช้งานร่วมกับ Sentinel LDK (HL : Hardware Licence) และ Sentinel LDK SL
     หากลูกค้าต้องการใช้งานฟังก์ชันนีั สามารถใช้งานงานได้แต่ต้องมี Sentinel Master Key (SL) ซึ่งไว้สำหรับ Monitor ข้อมูลต่างๆของ Sentinel Master Key (SL)

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.