ทำความรู้จักกับ Sentinel EMS

Sentinel EMS คืออะไร
     Sentinel EMS เป็นชุดเครื่องมือการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับองค์กรธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีความซับซ้อนในการปรับปรุงและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาและจัดจำหน่าย โดยที่Sentinel EMS มีความคล่องตัวสูงสำหรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อการกำหนดสิทธิต่างๆในการใช้งานซอฟต์แวร์หรือการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

Sentinel EMS มาพร้อมในชุดพัฒนา LDK (License Develop Kit) ของ SafeNet
ส่วนประกอบของชุดเครื่องมือ Sentinel EMS
1. เริ่มต้นเข้าใช้งานระบบ ไปที่ EMS
2. ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ ผ่านทาง Web Browser

3. เมื่อเข้าระบบ จะปรากฏฟังก์ชันการใช้งานในส่วนต่างๆ ประกอบด้วย
– Home : แสดงรายละเีอียดต่างๆของระบบ

– Entitlements : สำหรับบริหารจัดการซอฟต์แวร์

– Customers : สำหรับบริหารจัดการลูกค้า และตัวแทนจำหน่า– Report : รายงานสถานการต่างๆ– Catalog :  สำหรับบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ใช้งานคู่กับ Entitlements– Administrator : สำหรับบริหารจัดการ Hard Lock และ Soft Lock– Developer : ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ทดลองใช้ (Demo Software) 

     โดยสรุป ส่วนประกอบหลักๆของชุด Sentinel EMS ประกอบไปด้วย EMS Server Base ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและจากภายนอกองค์กรโดยผ่านทางระบบเครือข่าย การใช้งาน EMS Server Base มีการนำไปใช้งานใน 3 ส่วนหลักๆ คือ การวางแผนการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License Planning), การจัดการกับซอฟต์แวร์ (Production) และ การทำชุดซอฟต์แวร์ทดลองใช้ผ่านทางระบบ (Software Activation and Online Update) ซึ่งทำให้สามารถบริหารจัดการซอฟต์แวร์ของคุณที่จะจำหน่ายผ่านทางระบบศูนย์รวมเพียงจุดเดียว ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ที่จะจัดจำหน่าย
  • การวางแผนการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License Planning) : การดำเนินงานในส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ หรือผู้จัดการฝ่ายการตลาด ซึ่งจะต้องมีการกำหนดรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่จะจัดจำหน่าย รูปแบบเงื่อนไขการป้องกัน หรือการทำชุดซอฟต์แวร์ทดลองใช้
  • การจัดการกับซอฟต์แวร์ (Production) : จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงาน หลังจากได้รับคำสั่งซื้อซอฟต์แวร์จากลูกค้า จะดำเนินการส่งซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • การทำชุดซอฟต์แวร์ทดลองใช้ผ่านทางระบบ (Software Activation and Online Update) : เพิ่มความสะดวกให้กับการบริหารจัดการซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้น ทุกอย่างสามารถทำผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

 ครั้งต่อไป เราจะมาดูในรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันการใช้งานกัน 

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.