แนะนำการใช้งาน Sentinel LDK HL เบื้องต้น

– การติดตั้ง Sentinel HL อย่างง่าย

– การใช้งาน Sentinel HL โดยชุด Envelope อย่างง่าย

– การใช้งาน Sentinel HL โดยชุด EMS

– ตัวอย่าง การเข้ารหัสไฟล์ PDF

การใช้งานฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL ระดับสูง

– 1. การใช้งาน EMS Tool การกำหนดค่า เช่น กำหนดจำนวนครั้ง หรือ วันที่หมดอายุ และ เขียนค่าลงในฮาร์ดล็อก

– 2. การใช้งาน Envolope Tool สำหรับการล็อกโปรแกรม

– 3. การใช้งาน EMS Tool สำหรับการต่ออายุโปรแกรม

– 4. การใช้งาน Sentinel HL การล้างค่าที่เขียนในฮาร์ดล็อก

– ตัวอย่าง การ Call API on C#

– ตัวอย่าง การ Call API ไฟล์ ARX

การจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล EMS Data base

– 1. EMS Database Back up and Recovery

– 2. Install SQL server Management Studio Express

ผู้สนใจ สามารถ เข้าไป Download โปรแกรมสำหรับการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ฟรี ได้ที่

http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=all&p=Sentinel+LDK&o=all&t=all&l=English

จากนั้นเลือก Sentinel LDK v.7.1 SDK – Entitlement Management System, Envelope, Toolbox, APIs, etc.

Logs Licensing Twitter FaceBook LinkIn YouTube SafeNet

บริษัท ฟิแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด 20 ซอยเสรีไทย 44 แยก 1 คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2704 8987 แฟ็กซ์ : 0 2704 8321 เว็บไซต์ : www.fitab.com อีเมล์ : sales@fitab.com

Categories: Sentinel LDK

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.