หลังจากเราได้ติดตั้งชุดเครื่องมือ Sentinel HASP Business Studio Server เรียบร้อยแล้ว และเราต้องการจัดการกับ Database เราจะทำอย่างไร?

การบริหารจัดการ Database ของ Sentinel HASP Business Studio Server มีอยู่ 2 รูปแบบคือ

1. การ Back up Database ของ Sentinel HASP Business Studio Server 
– ในส่วนของ Database ของ Sentinel HASP Business Studio Server จะใช้ Microsoft SQL Server2005 Express เป็นฐานข้อมูล ดังนั้นเราต้องมีการติดตั้ง SQL Server Management Studio Express สำหรับการเข้าไปบริหารจัดการ

 ชุ่ดเครื่องมือ SQL Server Management Studio Express
– เปิดในส่วนของ Database เลือก Database ชื่อ SRMServer 
คลิกขวา เลือก Tasks > Back Up…
เลือกสถานที่สำหรับเก็บหรือ Back Up Database
2. การ Restore Database ของ Sentinel HASP Business Studio Server 
– เปิดในส่วนของ Database เลือก Database ชื่อ SRMServer 
คลิกขวา เลือก Tasks > Restore > Database…

– เลือก Database File ที่ต้องการ Restore
หมายเหตุ
– การ Back Up Database ทำเก็บไว้ป้องกันในกรณี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บ Database มีปัญหา
– การ Restore Database ทำในกรณีระบบฐานข้อมูลมีปัญหา ทำการเรียกฐานข้อมูลล่าสุด
– ในการ Back Up Database จะต้องมีตารางหรือแผนงานในการทำที่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.