การใช้งาน GrandDog เพื่อทำการล็อกโปรแกรมด้วยวิธีการ Shell อย่างง่าย


     การล็อกโปรแกรมด้วย Sentinel GrandDog มีอยู่ด้วยกัน 2  วิธี คือแบบ Shell (ล็อกไฟล์ .EXE) และ การ Call API (การเข้าไปแก้ไขในส่วนของ Source Code)
     ในส่วนของการล็อกแบบ Shell เรามีวิธีการดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Sentinel GrandDog > GrandDog SDK V2.0 > Shell Tool


2. เลือกในส่วนของ Input File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการป้องกัน จากนั้นเลือก Open


3. เลือกในส่วนของ Output Path สำหรับเก็บไฟล์ที่ผ่านการล็อก จากนั้นกด OK

4. ในส่วนของ Hardware Parameter กำหนดรายละเอียดต่างๆให้กับซอฟต์แวร์ จากนั้นเลือก Add to Encryption List (เครื่องหมายลูกศร)

5. กดเลือกในส่วนของ Protect (รูปกุญแจ)

6. เสร็จสิ้นการ Protect ทดสอบการทำงาน

7. สามารถ Save Project เพื่อการแก้ไขภายหลัง โดยไปที่ Shell Tool 
ในกรณีที่จะติดตั้ง โปรแกรมที่ผ่านการล็อก ลงเครื่องลูกค้า เราจะต้องติดตั้ง Sentinel GrandDog System Driver ด้วย  ข้อมูลเพิ่มเติม >>

ไฟล์ PDF >>

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.