What is Sentinel Cloud Licensing?
อะไรคือการออกใบอนุญาตการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ด้วย Sentinel Cloud?

สำหรับประโยชน์สูงสุดในการจัดการใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ที่คุณได้พัฒนาขึ้น คุณจำเป็นที่จะต้องมีระบบในการออกใบอนุญาติการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นและใช้ง่าย รองรับกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับการตลาดและความต้องการทางธุรกิจ ระบบออกใบอนุญาติการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud จำเป็นที่จะต้องสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานตลอดระยะเวลาการใช้งานซอฟต์แวร์

การสร้างใบอนุญาตการด้วย Sentinel Cloud ได้เตรียมเครื่องมือที่มีความสามารถแตกต่างไปจาก Sentinel SL คือ
– Sentinel SL (Lock Win App) สามารถออกใบอนุญาตแบบ Pre-paid (จ่ายเงินก่อน) สำหรับการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์และทำการตรวจสอบระยะเวลาตามที่กำหนด
ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินเพื่อการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อใบอนุญาตหมดอายุ หากผู้ใช้งานต้องการใช้ซอฟต์แวร์ต่อ จำเป็น
ที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อต่อใบอนุญาตการเข้าใช้งาน

– Sentinel Cloud (Lock Cloud App) สามารถออกใบอนุญาตได้ทั้งแบบ Pre-paid (จ่ายเงินก่อน) และแบบ Post-paid (จ่ายเงินที่หลัง) ซึ่งการออกใบอนุญาตแบบ Post-paid ไม่ต้องการหนดเงื่อนไขการหมดอายุของการใช้งานซอฟต์แวร์ แต่ผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินตามรอบบิลที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นแบบจำนวนชั่วโมงการใช้งาน หรือแบบจำนวนวันในการใช้งาน

ในการออกใบนอนุญาตด้วย Sentinel SL และ Sentinel Cloud เราจะต้องเลือกเครื่องมือแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ในการออกใบอนุญาต

การออกใบอนุญาตด้วยเครื่องมือแบบ Sentinel Cloud จะมีความสามารถอื่นๆ ดังนี้
– Feature-based Authorization
ผู้ที่ใช้ Sentinel Cloud ในการออกใบอนุญาต คุณสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องมือที่มีอยู่ได้ในระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับระดับของซอฟต์แวร์ จะช่วยให้บริษัทของเรา
มีความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตซอฟต์แวร์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ได้อย่างหลากหลาย

– Usage-based Licensing
การจัดการบิลเก็บเงินสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยมีเครื่องตรวจนับจำนวนในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ และนำข้อมูลออกมาสำหรับการออกบิลเก็บเงินและสำหรับการวิเคราะห์ต่างๆ

– Segregated Design and Delivery
หลังจากที่คุณได้ดำเนินการในส่วนต่างๆ อย่างง่ายดาย ในการรวมใบอนุญาตเข้ากับซอฟต์แวร์ที่จะป้องกัน ในส่วนของการจัดการและการให้บริการซอฟต์แวร์ งานในสองส่วนนี้ จะทำโดยแยกออกจากกันจากงานออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับการกำหนดรูปแบบการออกใบอนุญาตที่หลากหลาย โดยปราศจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนของการออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์

– Remote Control of License Terms
คุณสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Sentinel EMS ผ่านทาง User Interface หรือ Web Services สำหรับเข้าบริหารจัดการใบอนุญาตให้กับผู้ที่จะเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ ได้อย่างง่ายดาย

– Cloud Support
Sentinel Cloud Run-time ได้เตรียมฟังก์ชัน API ให้คุณนำไปใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นที่จะต้องปรับเปรียนซอสโค้ดโปรแกรมของคุณเลย

ทดลอง การใช้งาน Sentinel Cloud ฟรี  >>

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Reffer: http://sentinelldk.safenet-inc.com/LDKdocs/SPNL/Content/LDK_SLnP_Guide/GettingStarted-SentinelCloud/Cld_Funda_Licensing.htm


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.