การนำไฟล์ที่ผ่านการป้องกันลิขสิทธิ์ ไปใช้งานบนระบบ Cloud Computing.

ในบทความนี้ จะเน้นที่การนำเข้าไฟล์ .EXE ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า เราจะสามารถนำไฟล์ .EXE ที่ผ่านการป้องกันลิขสิทธิ์ไปใช้งานบนระบบ Cloud ได้อย่างไร
ในบทความนี้ จะเป็นการสร้างโปรเจ็คงานเพื่อนำไปใช้งานบน Windows Azure

รูปที่1 โครงสร้างสถาปัตยกรรม Windows Azure [1]

การสร้างโปรเจ็คงานที่เป็นไฟล์ .EXE ที่ผ่านการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  บน Windows Azure 

1. ติดตั้งชุ่ดเครื่องมือ โดยเข้าไปที่ http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=15658).
2. หลังจาก Download และทำการติดตั้ง Windows Azure SDK และ Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio 2010 เราก็จะสามารถสร้างโปรเจ็คงานได้
3. เริ่มสร้างโปรเจ็คงาน เข้าไปที่ File > New > Project เลือก Cloud จากนั้นตั้งชื่อให้กับโปรเจ็ค
รูปที่2 โครงสร้างของ Windows Azure Tools [1]

4. เลือก ASP.NET MVC3 Web Role และเลือกชื่อโปรเจ็คที่ตั้งไว้ คือ MyFirstAzureMVC3Website.
5. หลังจากกด OK จะปรากฏ ตามภาพด้านล่าง
ภาพ 3 การสร้างโปรเจ็คสำหรับทำงานบน Windows Azure [1]
6. เริ่มต้นพัฒนาโปรเจ็คของเราได้ตามต้องการ

การที่เราจะนำไฟล์ .EXE เข้ามาเพื่อเปิดใช้งานบนระบบ Windows Azure สามารถทำได้ดังนี้

รูปที่ 4 แสดง Block Diagram การทำงานบน Windows Azure. [2]

1. นำเข้าไฟล์ .EXE ซึ่งไฟล์ .EXE ที่นำเข้ามามี 2 ลักษณะ
  ไฟล์ที่ไม่ได้สร้างจากชุด .NET เช่น C,C++, หรืออื่นๆ จะต้องเพิ่ม CPP Runtime Libraries.
  – ไฟล์ที่สร้างจากชุด .NET เช่น C#.NET, VB.NET ไม่ต้องเพิ่ม CPP Runtime Libraries.
วิธีการนำเข้าไฟล์ .EXE แสดงตามภาพด้านล่าง

รูปที่ 5 แสดงการนำเข้าไฟล์ .EXE บน Windows Azure. [2]


รูปที่ 6 แสดงการกำหนดคุณสมบัติไฟล์ .EXE บน Windows Azure. [2]


2. กำหนดค่าการเรียกใช้งานไฟล์ .EXE
รูปที่ 7 แสดงการกำหนดค่าการเรียกใช้งานไฟล์ .EXE บน Windows Azure. [2]

3. นำไฟล์โปรเจ็คงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นไปไว้บน Windows Azure


รูปที่ 8 แสดงการนำไฟล์ .EXE ไปไว้บน Windows Azure. [2]

4. ทดสอบเปิดไฟล์ .EXE ผ่านทาง Web Role (WCF Service) ไฟล์ที่เปิดจะต้องมีตัวฮาร์ดล็อกเสียบที่เครื่อง จึงจะสามารถเปิดใช้งานได้

เอกสารอ้างอิง
[1] Riccardo Becker “Windows Azure Programming Patterns for Start-ups”,Packt Publishing,2012
[2] http://www.codeproject.com/Articles/331425/Running-an-EXE-in-a-WebRole-on-Windows-Azure

      

ในบทความนี้ จะเน้นที่การนำเข้าไฟล์ .EXE ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า เราจะสามารถนำไฟล์ .EXE ที่ผ่านการป้องกันลิขสิทธิ์ไปใช้งานบนระบบ Cloud ได้อย่างไร

     ในส่วนของตัวฮาร์ดล็อก Sentinel HASP สามารถสอบถามข้อมูล หรือเข้ามาทดสอบการใช้งานได้ที่บริษัท ฟิแทบคอมเพล็กซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2704-8987 , E-mail : sales@fitab.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.