การเขียนโปรแกรมรับค่าอย่างง่าย ด้วย Visual C#

ซอสโค้ด

using System;
namespace chet
{
    class wichet
    {
               static void Main()
        {
            string name, sure;     // กำหนดค่าให้กับตัวแปร
            Console.WriteLine(“Enter Your Name…”);
            name = Console.ReadLine();  // ตัวแปรรับค่า
            Console.WriteLine();


            Console.WriteLine(“Enter Your SureName…”);
            sure = Console.ReadLine();     // ตัวแปรรับค่า
            Console.WriteLine();

            Console.WriteLine(“Your Name:”+ name+  ”  and Sure Name:”+ sure);    // แสดงค่าจากตัวแปร

            Console.ReadLine();
        }
    }
}


Categories: Programming

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.