การออกแบบแผ่นพับอย่างง่าย : แนะนำ การออกแบบแผ่นพับอย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Photoshop

1. ทำการกำหนดขนาดกระดาษ : File > New > Preset : International Paper = A4
2. ทำการกลับกระดาษ :  Image > Rotate Canvas : 90 CW
3. แบ่งหน้ากระดาษเป็น 3 ช่อง : Tools > Rectangular Marquee > Style : Fixed Size : Width = 9.9 cm


4. กำหนดขอบกระดาษ สำหรับโรงพิมพ์  : Image > Canvas Size เพิ่มขอบ 2 mm.


5. ทำการออกแบบหน้าแผ่นพับได้ตามต้องการ

Categories: Photoshop

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.