Certificate Authority คืออะไร

คือ ใบรับรองยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ

ถ้าคุณมี CA เยอะขนาดนี้ แต่ไม่อยากเก็บไว้ในเครื่องคอม เนื่องจากนโยบายด้านความปลอดภัย คุณจะทำอย่างไร

แนวทางการใช้งาน CA ร่วมกับ  iKey2032

เพื่อความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ การใช้งาน iKey2032 ร่วมกับ CA โดยการนำ CA ใส่เข้าไปในตัว iKey2032

โดยมีวิธีการ 2 แบบดังนี้
1. การ Add CA กับ iKey2032 ผ่านทาง CA Server.
2. การ Add CA กับ iKey2032 ผ่านทาง CIP Utility.

การ Add CA กับ iKey2032 ผ่านทาง CA Server 
1. หลังจาก CA Server สร้าง CA ขึ้นมา

2. เสียบตัว iKey2032 เข้ากับเครื่อง เพื่อทำการ Add CA เข้าไปยังตัว iKey2032 พร้อมทั้งใส่ PIN (Personal Identity Number)

3. เพียงแค่นี้ ใบ CA ของเราก็พร้อมที่จะใช้งาน เมื่อต้องการใช้งานหรือเข้าระบบที่มีการตรวจสอบ CA เพียงเสียบ iKey2032 เข้ากับ USB Port ของเครื่อง จากนั้นใส่ PIN ก็สามารถใช้งานระบบได้แล้ว
* ลักษณะของ Two Factor (You Have Something (iKey2032) and You Know Something (PIN))

การ Add CA กับ iKey2032 ผ่านทาง CIP Utility
1. เปิดโปรแกรม CIP Utility โดยต้องเสียบ iKey2032 กับเครื่อง

2. จะปรากฏหน้าจอ ไปในส่วนของ Login

3. ใส่ PIN ของตัว iKey2032

4. เลือกในส่วนของ Import Certificate From System เพื่อ Add CA ลงในตัว iKey

เพียงแค่นี้ ใบ CA ของเราก็พร้อมที่จะใช้งาน เมื่อต้องการใช้งานหรือเข้าระบบที่มีการตรวจสอบ CA เพียงเสียบ iKey2032 เข้ากับ USB Port ของเครื่อง จากนั้นใส่ PIN ก็สามารถใช้งานระบบได้แล้ว
* ลักษณะของ Two Factor (You Have Something (iKey2032) and You Know Something (PIN))

ข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำตัว iKey >>

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com

Categories: iKey

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.