ในส่วนนี้จะเป็นคำสั่ง Linux Commad ที่ใช้บ่อยๆ ทำไว้กันลืม


คำสั่ง Linux พื้นฐาน
[root@system ~]#  ls : แสดงรายชื่อแฟ้ม
[root@system ~]#  chmod : เปลี่ยนสถานะของแฟ้ม
[root@system ~]# man : แสดงรายละเอียดของคำสั่ง
[root@system ~]# mkdir : สร้างไดเร็คเทอร์รี
[root@system ~]# rmdir : ลบไดเร็คเทอร์รี
[root@system ~]# cd : เปลี่่ยนไดเร็คเทอร์รี
[root@system ~]# cat : แสดงข้อมูลในแฟ้ม
[root@system ~]# id, finger, who, w : สำหรับตรวจสอบ User
[root@system ~]# netstat : ดูสถานะเครือข่าย
[root@system ~]# ifconfig : ดูหมายเลข IP
[root@system ~]# service : ดู Service ที่เปิดใช้งาน
[root@system ~]# wheris : ค้นหาไฟล์
[root@system ~]# cp : Copy
[root@system ~]# rm : Remove
[root@system ~]# mv : Move
[root@system ~]# tail : แสดงส่วนท้ายของแฟ้มขนาดใหญ่

คำสั่ง Linux ระดับกลาง
[root@system ~]# df : แสดงพาร์ติชัน
[root@system ~]# du : แสดงพื้นที่ ที่ใช้งาน
[root@system ~]# ps : แสดง Process
[root@system ~]# find : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการ
[root@system ~]# gzip : บีบอัดไฟล์
[root@system ~]# tar : บีบอัดไฟล์
[root@system ~]# last : แสดงรายชื่อผู้ใช้งาน
[root@system ~]# grep : เลือกข้อความที่ต้องการแต่ละบรรทัด
[root@system ~]# date, hwclock : แสดงเวลา
[root@system ~]# top : แสดง Process
[root@system ~]# ntsysv, setup : สำหรับเปิด-ปิด บริการต่างๆ
[root@system ~]# route : กำหนด แสดงตารางเส้นทาง
[root@system ~]# shutdown, reboot : ปิดเครื่อง หรือ Restart เครื่อง
[root@system ~]# chown, chgrp : เปลี่ยนเจ้าของกลุ่ม
[root@system ~]# chkconfig : กำหนดหรือแสดงบริการที่สั่งประมวล
[root@system ~]# mount : เชื่อมต่ออุปกรณ์
[root@system ~]# unmount : เลิกเชื่อมต่ออุปกรณ์
[root@system ~]# mkbootdisk : สร้างแผ่น Boot
[root@system ~]# traceroute : แสดงเส้นทางการเชื่อมต่อ
[root@system ~]# rpm : ใช้ตรวจสอบ หรือเพิ่ม-ลบ Package
[root@system ~]# su : เปลี่ยนเป็น Super User
[root@system ~]# useradd : เพิ่ม User
[root@system ~]# userdel : ลบ User
[root@system ~]# usermod : แก้ไขข้อมูล User
[root@system ~]# crontab : ตั้งเวลาคอมพิวเตอร์
[root@system ~]# lspci : ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อ
[root@system ~]# nmap : ตรวจสอบเครือข่าย

คำสั่งในการดูแลระบบ
[root@system ~]# tail -f /var/log/squid/access.log

คำสั่งในการดูการทำงานของ Service ต่างๆ
[root@system ~]# service –status -all

การ Mount อุปกรณ์
การ Mount CD ROM
[root@system ~]# mount /dev/cdrom  /mnt/cdrom
[root@system ~]# cd /mnt/cdrom
[root@system ~]# ls
การยกเลิก
[root@system ~]# cd
[root@system ~]# umount /dev/cdrom
[root@system ~]# eject

การ Mount Handydrive
[root@system ~]# mkdir /mnt/handy : สร้างห้องเก็บก่อน
[root@system ~]# mount /dev/sda1 -t vfat /dev/handy : กรณีเสียบ Port1
[root@system ~]# mount /dev/sda2 -t vfat /dev/handy : กรณีเสียบ Port2
[root@system ~]# cd /mnt/handy
[root@system ~]# ls
การยกเลิก
[root@system ~]# cd
[root@system ~]# umount /mnt/handy

การติดตั้งโปรแกรม Wichet.tar.gz จาก CD ROM
สร้าง Directory temp
[root@system ~]# mkdir temp
[root@system ~]# cd

[root@system ~]# mount /dev/cdrom  /mnt/cdrom
[root@system ~]# cd /mnt/cdrom
[root@system ~]# ls
[root@system ~]# Wichet.tar.gz
[root@system ~]# cp-v Wichet.tar.gz temp

[root@system ~]# cd

[root@system ~]# cd temp
[root@system ~]# ls
[root@system ~]# Wichet.tar.gz
[root@system ~]# tar -zxvf Wichet.tar.gz
[root@system ~]# ./install

คำสั่งเพิ่มเติม >>


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.