ทำความรู้จักกับ Remote Sensing.

อะไรคือ Remote Sensing
– Remote Sensing หมายถึง การบันทึกหรือการได้มาของข้อมูลข่าวสารของวัตถุ ด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Sensor) โดยปราศจากการสัมผัสกับวัตถุนั้นๆ เช่น การถ่ายภาพก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Remote Sensing.
     Remote Sensing ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 
1. ช่วงคลื่น (spectral)

2. รูปทรงสัณฐาน (spatial)

3. การเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา (temporal) ของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก

    กระบวนการทำงานของ Remote Sensing ประกอบไปด้วย 2 ส่วน

1. การรับและบันทึกสัญญาณข้อมูล (Data acquisition) เป็นกระบวนการบันทึกพลังงานที่สะท้อน หรือส่งผ่านของวัตถุ(B) โดยเครื่องมือบันทึกข้อมุล(D) แล้วส่งข้อมูลเหล่านั้น ไปยังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน(E) เพื่อผ่านกรรมวิธีการผลิตเป็นข้อมูลทั้งในรูปแบบภาพถ่ายและข้อมูลเชิงตัวเลข

2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตา (Visual interpretation) และการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Digital Analysis)(F) จากนั้นเราสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร, ด้านประชากรศาสตร์, การการขนส่ง เป็นต้น

ครั้งต่อไปเราจะมาดูในส่วนของ Remote Sensing of Cropland Agriculture (การนำ RS มาใช้ในงานเกษตร)

Categories: GPS/GIS/RS

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.