ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการ (เป็นข้อมูลบางส่วน จากการทำวิจัยในระดับปริญญาโท)
  – ระบบ GPS เป็นโครงการของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหาร แต่อนุญาตให้พลเรือนสามารถใช้งานได้ภายใต้ข้อจำกัด เช่น มีความผิดพลาดของตำแหน่งที่วัดได้ มากกว่าอุปกรณ์ทางการทหาร และไม่สามารถใช้ในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากได้ (เช่น ขีปนาวุธข้ามทวิป) ระบบ GPS หรือ Global Position System ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ


1. ส่วนอวกาศ (Space Segment) ประกอบด้วย ดาวเทียม 24 ดวง แบ่งวงโคจรออกเป็น 6 ระนาบๆละ 4 ดวง โคจรสูงจากพื้นโลก 20,200 กิโลเมตร มี inclination = 55 องศา (มุมเอียงกับเส้นศูนย์สูตร 55 องศา)

2. สถานีควบคุมภาคพื้นดิน (Control Station Segment) มีหน้าที่รับผิดชอบการทำงานของดาวเที่ยม GPS เช่นรักษาตำแหน่งของดาวเที่ยม (Station Keeping) ตรวจสภาพและสถานะของระบบต่างๆบนดาวเทียม แผงเซลแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ระดับพลังงานของแบตเตอร์รี่ การเปิดดาวเทียมสำรอง การปรับปรุงข้อมูลเวลา

3. ส่วนของผู้ใช้ (User Segment) แบ่งออกเป็นเครื่องรับ GPS ทางการทหาร และเครื่องรับ GPS สำหรับพลเรือน ในการหาตำแหนงที่ถูกต้องนั้น GPS จะรับสัญญาณได้จากดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวงพร้อมๆกัน

เครื่องรับสัญญาณ GPS ในท้องตลาดปัจจุบัน สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมพร้อมๆกันถึง 12 ดวง(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งจะสามารถบอกตำแหน่งได้ โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน 6 เมตรในแนวราบ

<< กลับสู่หน้าหลัก

Categories: GPSGPS/GIS/RS

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.