อะไรคือ GIS ? (ข้อมูลจาก www.esri.com)

(Figure from http://www.gisthai.org/about-gis/compo-gis.html)
GIS : Geographic Information System
     การตัดสินใจทำในสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับมนุษย์เพื่อการสำรวจหรือการไปถึง ณ.จุดที่ต้องการ

    ในทำนองเดียวกัน การที่เราจะได้มาซึ่งวิธีการที่ง่ายและถูกต้องเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย เช่นเดียวกับการดำน้ำในมหาสมุทรที่ลึก เราจะต้องทราบข้อมูลรายละเอียดและทำความเข้าใจกับมัน และในส่วนของความสัมพันธ์ของบุคคลกับสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้ ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่า ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ซึ่งมันเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีสำหรับการทำความเข้าใจและช่วยสำหรับการตัดสินใจที่ชาญฉลาด

(Figure from www.weloveshopping.com)
     GIS เป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อให้คนที่อ่านแผนที่มีความเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆของลักษณะภูมิประเทศ โดยการแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็นลำดับชั้น (Layer) ต่างๆของข้อมูลจากสถานที่จริงในโลก
     เราสามารถนำข้อมูลทีได้จาก GIS ไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น งานด้านสัมโนประชากร, งานด้านสาธารณะสุข, งานทางด้านโบราณคดี หรือ งานทางด้านการเกษตร
     ระบบ GIS ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล (Data), กรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูล (Procedures/Methods), เครื่องสำหรับการประมวลผล (Hardware), โปรแกรมแสดงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Software) และบุคคลากรที่ใช้งาน (People),


     โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ดีคือ ต้องสามารถประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากความหลากหลายของแหล่งที่มาและสามารถบูรณาการข้อมูลต่างๆ ปัจจุบันมีโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย มีทั้ง Open Source และต้องซื้อ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ แต่ในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ ข้อมูล (Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายทางดาวเทียม ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อย เราจะกล่าวในครั้งต่อไป

Categories: GPS/GIS/RS

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.