วิธีการ Configure No-ip บน ClearOs
หลังจากเราได้สมัครเพื่อขอ IP กับทาง www.no-ip.com เรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้ Server ของเรามีการ Fix IP มีกระบวนการดังนี้

มาสู่ขั้นตอนการติดตั้ง No-ip
‘—- Down load โปรแกรม No-ip
[root@system ~]# wget http://www.no-ip.com/client/link/linux/noip-duc-link.tar.gz
[root@system ~]# tar-zxvf noip-duc-linux.tar.gz
[root@system ~]# ls
no-ip-2.1.9-1
[root@system ~]# cd noip-2.1.9-1
[root@system noip-2.1.9-1]# make
gcc -Wall -g -02 -Dlinux -DPREFIX=”/usr/local” noip2.c -o noip2
make: gcc: Command notfound
make: *** [noip2] Error 127            error หากขึ้น Error  
[root@system noip-2.1.9-1]# ls binaries/
noip2-i686  noip2-x86_64
[root@system noip-2.1.9-1]# cp binaries/noip2-i686 ./noip2
[root@system noip-2.1.9-1]# make install
if [ ! -d /usr/local/bin ]; then mkdir -p /usr/local/bin;fi
if [ ! -d /usr/local/etc ]; then mkdir -p /usr/local/etc;fi
cp noip2 /usr/local/bin/noip2
/usr/local/bin/noip2 -C -c /tmp/no-ip2.conf
Auto configuration for Linux client of no-ip.com.
Multiple network devices have been detected.
Please select the Internet interface from this list.
By typing the number associated with it.
0       eth0
1       eth1
2       eth2

‘—- ทำการเลือก การ์ดแลนด์
1        ขึ้นอยู่กับค่าของแต่ละเครื่อง ซึ่งเป็นขาของ WAN หรือขาที่ต่อจาก Router Modem

‘—- ใส่ข้อมูลที่สมัครกับทาง No-ip
Please enter the login/email string for no-ip.com
Please enter the password
Please enter an update interval : [30]
‘—- ทำการเปิด Services
[root@system ~]# nano /etc/cron.d/noip
*/15**** root /usr/local/bin/noip2
‘—- สั่งเปิด Services
[root@system ~]# service crond restart

เป็นอันเสร็จสิ้นในการ Configure Server สำหรับใช้ No-ip เพื่อทำการ Fix IP

     ส่วนต่อไปจะเป็นการทำ Forward Port ซึ่งส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับ Router Modem ที่เราใช้งาน ซึ่แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป


1 Comment

Wichet Darakai · December 29, 2011 at 6:40 am

ลองดูรายละเอียดอีกครั้ง ตามลิงค์ครับ http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.